A weboldalon sütiket használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Részletes leírás

Nyereményjáték

Mandiner 200.  számához kapcsolódó előfizető gyűjtő

nyereményjáték szabályzata

 

1. A játék SZERVEZŐJE és lebonyolítója

A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői u.48., a továbbiakban: Szervező).

2. A NYEREMÉNY

2.1. A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), - akik a jelen                                 játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket - között a Játék időtartama alatt a 6.1. pontban megjelölt napilapokban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

1 db 180 000 Ft-értékű 2 főre 2 éjszakára szóló privát wellness a kapolcsi Sziklaházak egyikébe.

A voucher felhasználhatósága: hétköznapokon (vasárnaptól -csütörtökig)

Felhasználható: 2024.03.14-ig

kivéve a kizárt időszakokat:

• 2023. Október 20-24. között

• 2023.Október 31. – November 02. között

• 2023.December 20-31. közötti időszak

2.2. Sorsolás:

A nyeremények kisorsolására 2023. szeptember 25. napján 10:00 órakor kerül sor a Mediaworks Hungary Zrt. 8200 Veszprém, Házgyári u. 12. szám alatti fióktelepén.

A sorsolás módja: gépi sorsolás.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki a Mandiner hetilapra előfizet 2023. augusztus 10-24. között és ezen időszak alatt fizeti be az akcióban meghirdetett 30% kedvezményes éves Mandiner előfizetését. A kedvezményes előfizetést kezdeményezheti a kiadó ügyfélszolgálatánál telefonon,  e-mailben vagy a www.lapcentrum.hu/mandiner oldalon. Érvényes előfizetésnek az számít, ahol az előfizetési díj a sorsolás időpontjáig, 2023. szeptember 25-ig beérkezik a kiadóba.

A kedvezményes előfizetés csak azon Játékos előfizetők részére vehető igénybe, akik más árkedvezményes akcióban nem vettek részt. Tehát az akció más akcióval nem összekapcsolható.

Telefonszám: 06-94-999-120 

Email: ugyfelszolgalat@mediaworks.hu

A Játékos tudomásul veszi, hogy a kezdeményes előfizetés megvásárlásával egyidejűleg elfogadja promócióhoz kapcsolódó játékszabályzatot.

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és. mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék 2023. augusztus 10. napján kezdődik, és 2023. augusztus 24. napjáig tart.

 

5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A játékot a Szervező a következő napi/hetilapokban/magazinokban hirdeti meg: Mandiner

A Szervező a játékszabályzatot a https://mediaworks.hu/jatekszabalyzat/ oldalon és a www.mandiner.hu oldalon teszi közzé.

6. A JÁTÉK MENETE

6.1. Részvétel

A szervező a nyereményjátékot kizárólag Mandiner új előfizetőknek indítja.

A Szervező 2023.augusztus 10. és 2023.augusztus 24. között, megjelenteti a Promóció hirdetését az általa kiadott Mandiner hetilapban. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a hirdetésen megjelölt időszakban: 2023. augusztus 10-től 2023. augusztus 24.-ig rendelje meg a Mandiner hetilapot.

A játékban csak azok az nyerhetnek, akik új előfizetőként megrendelik a Mandiner hetilapot, majd ezt követően befizetik a sorsolásig az előfizetés díját.

A nyereményt a fent megadott időszakban és feltételekkel Mandiner előfizetést vásárlók között sorsoljuk ki.

6.2 Sorsolás

Sorsolás időpontja: 2022. szeptember 25. 10:00 óra.

A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a játékszabályzatot, és annak alkalmazását a játékban. A sorsolás gépi úton történik, a véletlenszerűség elve alapján. A nyeremények a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok között kerülnek kisorsolásra. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását.

A sorsoláson 2 db tartaléknyertes sorolása történik, aki a nem érvényes pályázat helyébe lép.

6.3. A nyertes értesítése, a nyeremény kézbesítése

A sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül a nyertesek nevét a Szervező a következő napilapokban közzéteszi: Mandiner.

A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyeztetik a nyeremény átvételének részleteit.

A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át, a sorsolást követő 90 napos határidőn belül. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6.4. A nyeremény átadása

A nyeremény átadása a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel után postai úton való megküldéssel valósul meg. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A kisorsolt nyereményt a Szervező – a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően - a sorsolást követő 90 napos határidőn belül adja át a nyerteseknek.

 

6.5. Kizárás a játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

-        ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,

-        bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

-        ha a Játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

-        a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja;

-        nem rendelkezik a szabályzatban kiirt időszakra vonatkozóan érvényes előfizetéssel a résztvevő lapra

-        jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, amennyiben a Játékos a Játék zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha a játék során felmerül annak gyanúja, hogy a Játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta, az esetet kivizsgálja és akár a Játékost azonnal kizárja. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy ebben a körben bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a játék menetének befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.

7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. JOGFENNTARTÁS

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék vége előtt a játékszabályzatot módosítja, a nyereményjátékot felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli, elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.

A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen Nyereményjáték meghirdetését követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a Szervező nem láthatta előre, illetve nem kerülhette el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak például az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, a járvány, a karantén, illetve bármely egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy intézkedés és bármely más, a Szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a Nyereményjáték szabályzat módosításából, a játék felfüggesztéséből, szüneteltetéséből, megszüntetéséből, megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből, elhalasztásából eredően semmilyen felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező mentesül a jelen szabályzat alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok „vis maior” következményeként állnak be vagy amennyiben egyéb a Szervezőn kívül álló okok.

 

9. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

9.1 Tájékoztatás

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

 

Adat típus:

Cél:

Jogalap:

Időtartam:

Játékban részt vevő természetes  személy neve

 • Játékban részt vevő nyertes azonosítása,
 • Játékban való részvétel,
 • Nyeremény kézbesítése/átadása,
 • Játékban részt vevő nyertes értesítése,
 • egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap

Játékban részt vevő természetes személy lakcíme

 • Játékban részt vevő nyertes azonosítása,
 • Játékban való részvétel,
 • Nyeremény kézbesítése/átadása,
 • Játékban részt vevő nyertes értesítése,
 • egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

 

6 hónap

Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma. e-mail címe

 • Játékban részt vevő azonosítása,
 • Játékban való részvétel,
 • Sorsolás lebonyolítása,
 • Játékban részt vevő értesítése,
 • egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap

Nyertes játékos adóazonosító jele

 • jogszabályi kötelezettségek teljesítése
 • Nyeremény kézbesítése/átadása

jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján

8 év

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön  megadott a Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Mediaworks Hungary Zrt.,a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton) megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön.

 

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

 

Mediaworks Hungary Zrt.,

1082 Budapest, Üllői u. 48.

adatkezeles@mediaworks.hu

 

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

    • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

    • postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

    • telefon: +36 (1) 391-1400

    • fax: +36 (1) 391-1410

    • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

    • honlap: naih.hu

 

10. KAPCSOLAT

A játék kapcsán érdeklődni lehet a +36 94/999-120 -es telefonszámon munkanapokon 08:00 és 16:00 óra között.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon olvasható.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező az 5. pontban megjelölt napilapokban, valamint a  https://mediaworks.hu/jatekszabalyzat/ oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét a https://mediaworks.hu/jatekszabalyzat/ oldalon. A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevét, a következő lapban közzétegye: Mandiner.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

 

Kelt: Veszprém, 2023. 08.08.

Az oldal tetejére