A weboldalon sütiket használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Részletes leírás

Termékek Menü

2018. május 25-e előtti Adatvédelem

a www.lapcentrum.hu weboldalon megadott személyes adatoknak 
a Mediaworks Hungary Zrt. által történő adatkezeléséről

A Mediaworks Hungary Zrt. (Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., Cégjegyzékszám: 01-10-047955, adó szám: 24785725-2-41.), mint személyes adatok kezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja a Felhasználókat a cím szerinti adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és a Felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.
 
A www.lapcentrum.hu weboldal Magyarországon található szerverről üzemel, a honlapot üzemeltető Mediaworks Hungary Zrt. a szolgáltatást Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a Felhasználók adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései alapján kezeli.

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Felhasználók megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről. A tájékoztató alapján a Felhasználók számára megismerhetővé válnak a személyes adataik kezelésének körülményei, amely alapján megalapozottan dönthetnek az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásáról. A jelen adatkezelési tájékoztató az Infotv. 20. § (2) bekezdésén alapul, amely szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Infotv. 4. § (2) bekezdése értelmében csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

1.    AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÓ ADATAI

Mediaworks Hungary Zrt.
székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
cégjegyzékszám: 
01-10-047955,
adószám: 24785725-2-41.
-    
Releváns kapcsolattartási adatok:
Mediaworks Hungary Zrt. [Ügyfélszolgálat]
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Telefonszám:  +36 46 998 800
E mail cím: ugyfelszolgalat@mediaworks.hu

Adatkezelő honlapjának elérhetősége: www.mediaworks.hu, www.lapcentrum.hu

A telefonos ügyfélszolgálat minden hétköznap 08:00 és 17:00 óra között elérhető.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai: 

- nyereményjátékhoz tartozó adatbázis kezelésre vonatkozóan:
- marketing tevékenységre vonatkozóan:
- webáruház üzemeltetésre vonatkozóan: 
-tudományos kutatásnak nem minősülő kutatáshoz/felméréshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozóan: 
- adatbázis építésére vonatkozóan: 

 

2.    A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN TALÁLHATÓ FOGALMAKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL ÉRTELMEZNI:

Adatkezelő:     Mediaworks Hungary Zrt.

Vásárló: Azon személyek, akik a webáruházon keresztül annak érdekében regisztrálnak vagy regisztráltak, hogy a webáruház szolgáltatásait igénybe vegyék, vagy regisztráció nélkül veszik vagy vették igénybe a webáruház szolgáltatásait és akiknek személyes adatát Adatkezelő gyűjti és kezeli.

Játékos: Azon személyek, akik Adatkezelő által szervezett valamely nyereményjátékban részt vesznek vagy részt vettek és akiknek személyes adatát Adatkezelő gyűjti és kezeli.

Kutatásban részt vevő: Azon személyek, akik Adatkezelő által szervezett, tudományosnak nem minősülő kutatásban vagy felmérésben részt vesznek vagy részt vettek, és akiknek személyes adatát az Adatkezelő gyűjti és kezeli.

Felhasználó: A Vásárló, a Játékos, a Kutatásban részt vevő és a weboldal üzenetküldő szolgáltatását igénybe vevő személyek, akiknek személyes adatát Adatkezelő gyűjti és kezeli.

Személyes adat: Az az adat, amely a Felhasználóra vonatkozik, vagy amely a Felhasználóval kapcsolatba hozható, valamint az adatból levonható; a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

3.    AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

3.1. Vásárló személyes adatai kezelésének célja, hogy 
•    az Adatkezelő a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele során a Vásárló azonosító adataival rendelkezzen, amely lehetővé teszi vásárlás esetén a közvetlen kapcsolatfelvételt és a Vásárló azonosítását, valamint a közvetlen és hatékony ügyintézést, szállítást,

•    az Adatkezelő a Vásárló részére kereskedelmi ajánlatokat küldjön, termékei és szolgáltatásai ajánlása céljából a Vásárlót közvetlenül megkeresse,

3.2. Játékos személyes adatai kezelésének célja
•    a Játékos nyereményjátékban való részvétele, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés, a nyeremény átvételekor a nyertes Játékos személyazonossága hitelt érdemlő igazolásának és a nyeremények átadásának lehetővé tétele, továbbá - amennyiben Adatkezelő a nyertes helyett vállalja az a nyeremény után keletkező adókötelezettségek teljesítését - az adókötelezettségek teljesítése;

•    az Adatkezelő a Játékos részére kereskedelmi ajánlatokat küldjön, termékei és szolgáltatásai ajánlása céljából a Játékost közvetlenül megkeresse,

3.3. Kutatásban részt vevő személyes adatai kezelésének célja, hogy
•    Adatkezelő az olvasási szokásokat, igényeket felmérje, ezáltal termékeit ezen igényeknek megfelelően alakíthassa ki a Felhasználók minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében,
•     az Adatkezelő a Kutatásban részt vevők részére kereskedelmi ajánlatokat küldjön, termékei és szolgáltatásai ajánlása céljából a Kutatásban részt vevőket közvetlenül megkeresse,

3.4. A nem regisztráló, de a honlap üzenetküldő felületének használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő és ott e-mail címüket önként megadó személyek e-mail címe kezelésének célja, hogy Adatkezelő ezen személyek kérdéseit megválaszolhassa.

3.5. Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokból adatbázist épít, amelynek célja hogy Adatkezelő termékei, szolgáltatásai ajánlása céljából a Felhasználó részére kereskedelmi ajánlatokat küldjön, továbbá az olvasási szokásokat, igényeket felmérje.

 

4.    A KEZELT ADATOK KÖRE:

4.1.    VÁSÁRLÓ
-    neve, lakcíme, szállítási és számlázási címe, ügyfélkódja, e-mail címe, telefonszáma, valamint bankkártyával történő fizetés esetén a banki azonosító adatai (kártyatulajdonos neve, kártyaszám, lejárati dátum, ellenőrző kód)

4.2.    JÁTÉKOS
-    neve, lakcíme, szállítási és számlázási címe, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolványának száma, adóazonosító jele

4.3.    KUTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ
-    neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma
4.4.    Nem regisztráló – a honlapot látogató, böngésző – Felhasználó kizárólag a honlap által használt „cookiek” működéséből adódó adatkezeléssel érintett. 

4.5.    A nem regisztráló, de a honlap üzenetküldő felületének használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő és ott e-mail címüket önként megadó Felhasználók nevét és e-mail címét, illetve esetlegesen az üzenetükben általuk feltüntetett egyéb adataikat ismeri meg Adatkezelő.

4.6.    Adatkezelő az adatbázis építése során Felhasználó alábbiakban foglalt adatait rögzíti.
-    neve, lakcíme, születési helye és ideje, szállítási és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma

 

5.    AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

5.1.    A személyes adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul, amelyet az érintett a regisztráció, valamint a regisztráció nélkül történő vásárlás során, a kutatás, felmérés megkezdését, továbbá a nyereményjátékban történő részvételt megelőzően adhat meg. 

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulás megadását megelőzően köteles az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeit és jelen Adatkezelési tájékoztatót átolvasni és megismerni. 

A Felhasználó bármikor kérheti az adatezelés megszüntetését és azt, hogy Adatkezelő a személyes adatait törölje, vagy zárolja. 

5.2.     A személyes adatok kezeléséhez a Vásárló a hozzájárulását úgy tudja megadni, ha a regisztráció, valamint a regisztráció nélkül történő vásárlás során az erre utaló jelölőnégyzeten megjelöli, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és az abban foglaltak szerint az adatkezeléshez hozzájárul. Az ÁSZF-ben és jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával egyidejűleg Vásárló ahhoz is hozzájárul, hogy Adatkezelő részére kereskedelmi ajánlatokat küldjön, termékei és szolgáltatásai ajánlása céljából őt közvetlenül megkeresse.

5.3.    A Játékos azzal, hogy jelzi Adatkezelő felé a nyereményjátékban történő részvételi szándékát, egyidejűleg hozzájárul jelen Adatkezelési tájékoztató 4.2. pontjában foglalt személyes adatai gyűjétéshez és kezeléséhez. Az ÁSZF-ben és jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával egyidejűleg Játékos ahhoz is hozzájárul, hogy Adatkezelő részére kereskedelmi ajánlatokat küldjön, termékei és szolgáltatásai ajánlása céljából őt közvetlenül megkeresse.

5.4.    A Kutatásban részt vevők adataik kezeléséhez a kutatás/felmérés megkezdését megelőzően, a kérdőíven szereplő jelölőnégyzeten történő megjelöléssel tudják megadni hozzájárulásukat az adatkezeléshez. Az ÁSZF-ben és jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával egyidejűleg Kutatásban részt vevő ahhoz is hozzájárul, hogy Adatkezelő részére kereskedelmi ajánlatokat küldjön, termékei és szolgáltatásai ajánlása céljából őt közvetlenül megkeresse.

5.5.    Nem regisztráló – a honlapot látogató, böngésző – személyek kizárólag a honlap által használt „cookiek” működéséből adódó adatkezeléssel érintettek, melyhez a honlap böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató elfogadásával vagy a böngészés folytatásával járulnak hozzá. 

A szintén nem regisztráló, de a honlap üzenetküldő felületének használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő és ott nevüket és e-mail címüket önként megadó személyek az üzenet elküldésével járulnak hozzá nevük és e-mail címük, illetve esetlegesen az üzenetükben általuk feltüntetett egyéb adataik kezeléséhez.

 

6.    AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS:

6.1.    A személyes adatok kezelését és feldolgozását kizárólag az Adatkezelő végzi.

Adatkezelő a Vásárló/ Játékos azonosításhoz szükséges személyes adatait – ügyfélkód, név, lakcím vagy amennyiben a lakcímtől eltér, a szállítási és számlázási cím, telefonszám –  a házhozszállítás során igénybe vett postaszolgálat/futárszolgálat részére továbbíthatja, annak érdekében, hogy a megrendelt termékek kiszállítása, valamint a Vásárlóval/Játékossal való kapcsolatfelvétel megtörténhessen.

A postaszolgálat/futárszolgálat részére történő adattovábbításhoz a Vásárló/Játékos az adatkezeléshez való hozzájárulással egyidejűleg adja meg a hozzájárulását.

Az adattovábbítás célja, hogy Adatkezelő postaszolgálati/futárszolgálati partnere a termékeket a Vásárló/ Játékos, mint megrendelő részére kézbesíteni tudja, amely során kizárólag azon személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek a sikeres kézbesítéshez szükségesek. [ügyfélkód, név, lakcím vagy amennyiben a lakcímtől eltér, a szállítási és számlázási cím, telefonszám]

A rendkívül nagy számú terjesztésre tekintettel Adatkezelő számos futárszolgálati partnerrel áll szerződéses kapcsolatban, amely futárszolgálati partnerek köre nem állandó.

Az Adatkezelő a Vásárló/Játékos tájékoztatás iránti kérelme esetén pontos felvilágosítást ad arról, hogy a Felhasználó mely személyes adatait, mely szerződéses partnere részére továbbította, valamint a Vásárló/Játékos hogyan veheti fel a kapcsolatot az adott futárszolgálati partnerrel.

Az Adatkezelő szerződéses postaszolgálati partnerei: 
Magyar Posta Zrt. [Hírlapügyintézés]
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463
Telefon: 06(1)/ 767-8262
E mail: e-mail:hirlap@posta.hu
Weboldal: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat

Az Adatkezelő Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 
Mediaworks Hungary Zrt. [Ügyfélszolgálat]
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Telefonszám:  +36 46 998 800
E mail cím: ugyfelszolgalat@mediaworks.hu

A telefonos ügyfélszolgálat minden hétköznap 08:00 és 17:00 óra között elérhető.

6.2.    Ezen felül Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

6.3.    Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv.-ben meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezet.

A személyes adatokat Adatkezelő bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyeknek – a kézbesítés érdekében a postaszolgálatnak/futárszolgálatnak történő adattovábbítás kivételével – nem adja ki. Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai jogosultak megismerni, akik a webáruház üzemeltetésében, a vásárlás lebonyolításában, a termékek értékesítésének és szállításának folyamatában, a nyereményjátékok szervezésében és a nyereményjátékokkal összefüggésben felmerülő további teendők ellátásában, az Adatkezelő által szervezett kutatásokban, felmérésekben, valamint az esetleges kifogások, szavatossági igények kezelésében részt vesznek. Adatkezelő adatkezelésre jogosult munkatársai a Felhasználóknak csak az általuk végzett tevékenységhez nélkülözhetetlen személyes adataihoz férnek hozzá.

Az Adatkezelő minden általában elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy informatikai rendszere és ügyvitele során a személyes adatokat illetéktelen harmadik személyek ne ismerhessék meg, ennek érdekében biztonságos és zárt informatikai hálózatot üzemeltet.

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

 

7.    ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT:

Az Adatkezelő automatizált adatfeldolgozó rendszert működtet, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

8.    AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Vásárló/Játékos/Kutatásban részt vevő adatait Adatkezelő határozatlan ideig, de legfeljebb addig kezeli, amíg Vásárló/Játékos/Kutatásban részt vevő az adatkezelés megszüntetését és személyes adatainak törlését nem kéri.

8.1.    A nem regisztrált, a honlapon üzenetet küldő személyek esetén – az adott adatkezelési cél megvalósulásának okán – Adatkezelő az üzenetben foglalt kérdések megválaszolását, elintézését, panasz, észrevétel kivizsgálását követően haladéktalanul törli a megadott adatokat.

 

9.    A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

9.1.    Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg a tájékoztatás iránti kérelmét az Adatkezelőhöz. A Felhasználó a kérelmében köteles feltüntetni olyan azonosító adatait, amelyek alapján a személyes adatok megismeréséhez való jogosultsága az Adatkezelő által megállapítható. A Felhasználó a kérelmében köteles megjelölni olyan elektronikus, vagy postai elérhetőségét, amelyre az Adatkezelő a tájékoztatást teljesíteni tudja. 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok forrásáról, a személyes adatok kezelésének céljáról, továbbá arról, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat milyen jogszabályi alapon kezeli, valamint arról, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli, illetőleg az Adatkezelő személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységéről. 

Az Adatkezelő erre irányuló kérelem esetén ad tájékoztatást arról, hogy a személyes adatokat mely szerződéses partnerének továbbította, valamint az adattovábbítás jogalapjáról.

Amennyiben az adatkezelés során adatvédelmi incidens következne be, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítása érdekében az Adatkezelő által megtett intézkedésekről a Felhasználó szintén felvilágosítást kérhet. Az adatvédelmi incidens azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelése, vagy feldolgozása jogszabálysértő módon történik. Ilyen eset különösen az, ha a személyes adatokhoz arra nem jogosult személy hozzáfér, a személyes adatokat jogellenes módon megváltoztatják, továbbítják, vagy nyilvánosságra hozzák, illetőleg jogsértő módon törlik, vagy megsemmisítik. Adatvédelmi incidensnek minősül továbbá, ha a személyes adat véletlen esemény folytán megsemmisül, vagy sérül.

Adatkezelő a tájékoztatást a Felhasználó kérelmének beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül, e-mail üzenetben adja meg. Amennyiben a kérelmet benyújtó Felhasználó elektronikus elérhetőségét a kérelmében nem tüntette fel, vagy a postai kézbesítést kifejezetten kéri, az Adatkezelő a tájékoztatást írásban, postai úton teljesíti. A tájékoztatást Adatkezelő a személyes adatok kérelemben megjelölt körére nézve évente egy alkalommal ingyenesen teljesíti, ezt követően a tájékoztatás megadása alkalmanként 1000 ft-os költséggel jár.

Az Adatkezelő az érintett tájékoztatását csak az alábbi két esetben tagadhatja meg.

•    Amennyiben az Adatkezelő egy esetleges adattovábbítás esetén az adattovábbítótól a személyes adatot már úgy veszi át, hogy az adattovábbító tájékoztatja az Adatkezelőt, hogy az érintett tájékoztatáshoz való jogait valamilyen hazai, vagy nemzetközi jogszabály korlátozza.

•    Amennyiben az érintett tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozza az állam külső és belső biztonsága érdekében (például honvédelemi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési, büntetés-végrehajtási érdekből), továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az Adatkezelő a tájékoztatás jelen pont szerinti megtagadása esetén is írásban közli a Felhasználóval, hogy a tájékoztatást milyen okból tagadta meg úgy, hogy pontosan megjelöli annak törvényi alapját is. Az Adatkezelő ebben az esetben egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a jogorvoslat kapcsán lásd jelen tájékoztató alábbi, 10. pontját).

9.2.    Adatok helyesbítése

A Felhasználó bármikor kérheti Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait helyesbítse, ha azok a valóságnak nem felelnek meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A Felhasználó írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg a helyesbítés iránti kérelmét az Adatkezelőhöz.

Ha Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait, megjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

9.3.    Adatok törlése vagy zárolása

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait törölje, vagy zárolja. A törlés, vagy zárolás iránti kérelmet a Felhasználó írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg az Adatkezelőhöz.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha: 
-    azt jogellenesen kezelte,
-    a Felhasználó a személyes adatai törlését vagy zárolását kéri,
-    az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki,
-    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
-    azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Ha az Adatkezelő a Felhasználó törlés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait, megjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig a törlést akadályozó jogszabályi vagy ténybeli körülmény fennáll.

9.4.    Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

A Felhasználónak joga van, hogy az alábbi esetekben tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen: 
•    ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
•    ha személyes adatok kezelésének célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás,
•    ha arra törvény a Felhasználónak lehetőséget ad.

A tiltakozást a Felhasználó írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a tiltakozást a benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és dönt annak megalapozottságáról. Az Adatkezelő a Felhasználót a döntéséről írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést és az adattovábbítást megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Felhasználó személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

10.    A FELHASZNÁLÓ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI:

Ha a Felhasználó az Adatkezelő 9. pontban meghatározott döntéseivel nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, vagy az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érheti el:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu 

A Felhasználó Adatkezelő elleni peres eljárást a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A Felhasználó Adatkezelő általi adatkezeléshez csak akkor jogosult hozzájárulni, ha a fentiek szerinti adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket megismerte, valamint a személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogaival és kötelezettségeivel tisztában van. 

 

11.    „COOKIE” ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 

A cookie egy olyan változó tartalmú adategyüttes, amelyet a www.lapcentrum.hu weboldal szervere küld a Felhasználó eszközére. A cookie a Felhasználó számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. 

A cookie-k tájékoztatást nyújtanak Adatkezelő részére a látogatók webhely használatával kapcsolatos szokásairól. A cookie-kat Adatkezelő adminisztratív célokra kívánja felhasználni; így a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére; a webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével.

Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára a Felhasználó e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A cookiek önmagukban a Felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. Ha a Felhasználó nem kívánja elfogadni a weboldalon a cookie-k használatát, akkor az általa használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa őt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngésző „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el.

 

Mediaworks Hungary Zrt.